Programul de studiu SISTEME ŞI ECHIPAMENTE TERMICE (SET)

 

Scopul acestui program este de formarea specialiştilor in sisteme şi echipamente termice cu pregătire complexa care să se încadreze rapid in activitatea productiva atât in domeniul termic cât şi în alte specializări înrudite ale profilului mecanic şi chiar in specializări care nu aparţin profilului mecanic. Programul de studiu abordează procesele din:

·        instalaţii frigorifice şi de condiţionare a aerului,

·        motoare cu ardere internă pentru autovehicule rutiere şi transporturi navale

·        cazane de abur şi turbine cu abur şi gaze pentru termoenergetică

·        instalaţii termice industriale şi casnice.

 

Obiectivele programul de studiu SET sunt formarea de specialişti care să:

·        cunoască construcţia instalaţiilor termice actuale şi a tendinţelor de dezvoltare a acestora;

·        cunoască tehnologiile actuale de fabricare, montare, probare şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor termice;

·        stabilească starea tehnică a instalaţiilor termice pe baza parametrilor de proces şi organizarea lucrărilor de mentenanţă necesare funcţionarii sigure a acestora;

·        aibă însuşite deprinderile necesare pentru exploatarea raţională a instalaţiilor termice;

·        gestioneze cu maximă eficienţă energia electrică şi termică, şi să reducă la minim pierderile de energie în activitatea de exploatare, cu condiţia respectării normelor de prevenire a poluării mediului ambiant;

·        încadreze sistemele termice în sistemele generale ce constituie obiectul teoriei sistemelor;

 

Avantaje: studenţii specializării SET beneficiază de:

·        burse de merit şi de performanţă ştiinţifică (medii anuale peste 9,00), burse de studii (medii între 7,00-9,00);

·        burse sociale pentru cei cu venituri mici;

·        burse de studii parţiale în străinătate prin programul Erasmus sau prin convenţii bilaterale între universităţi.

·        burse private de la agenţii economici care sunt beneficiarii tradiţionali ai inginerilor pregătiţi de Facultatea de Mecanică

·        laboratoare moderne;

·        acces gratuit la Internet;

·        cazare în cămine studenţeşti;

 

Programul de studii are vizibilitate internaţională recunoscută, obţinută prin schimburi de experienţă cu universităţi din Europa şi SUA şi prin acorduri bilaterale didactice şi de cercetare în cadrul programelor comunitare (ERASMUS, TEMPUS, Leonardo da Vinci) şi în cadrul CEEPUS. Astfel, la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galati vin profesori invitaţi din străinătate pentru a preda studenţilor de la programul de studii SET, profesori de la programul de studii SET predau la alte universităţi din Europa şi SUA, studenţi de la programul de studii SET efectuează stagii de studii in universităţile europene in sistemul de credite ECT sau mastere şi doctorate sau efectuează stagii de practică în întreprinderi din UE.